Algemene Voorwaarden

Artikel 1: INSCHRIJVING
Wau Effect werkt enkel met een rittenkaart of 3 maanden lidmaatschap, waarmee de aanvrager deel kan nemen aan lessen/trainingen of personal training aan huis. Na het verstrijken van het 3-maandelijks lidmaatschap loopt het automatisch door en is het maandelijks opzegbaar.
1.2 De inschrijving wordt voltooid door middel van het door de aanvrager volledig invullen van het klantgegevens of lidmaatschap formulier van Wau Effect.
1.3 De door de aanvrager ingevulde klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend bedoeld voor administratieve doeleinden. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden of aan derden ter beschikking gesteld.
1.4 De inschrijving en de daarbij behorende verplichtingen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan een andere persoon. Bij uitzonderlijke gevallen te bespreken met Wau effect.
1.5 Alle lidmaatschappen starten op de eerste dag van de maand. Schrijft een lid zich in op een andere datum dan de eerste van de maand dan begint de aangegane lidmaatschapsperiode op de eerste dag van de volgende maand. De periode van de inschrijfdatum tot aan de startdatum van het lidmaatschap wordt naar rato in rekening gebracht.

Artikel 2: DUUR VAN DE OVEREENGEKOMEN AFSPRAKEN
2.1 De overeengekomen afspraken gelden voor onbepaalde tijd, zolang de klant beschikt over een geldige rittenkaart of lidmaatschap.
2.2 Bij een volle rittenkaart of na het verlopen van de termijn van een rittenkaart is opzeggen niet nodig en zijn de overeengekomen afspraken en verplichtingen niet meer van kracht. Bij het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand vanaf de datum van opzegging.
2.3 De rittenkaart is 1 maand geldig na de laatste les/training of er moet in overleg anders worden besloten.

Artikel 3: TARIEVEN EN PRIJSWIJZINGEN
3.1 De tarieven per klant worden vooraf in overleg overeengekomen en zijn afhankelijk van de soort en aantal trainingen dat de klant die periode afneemt.
3.2 Wau Effect heeft het recht om naar eigen beoordeling (groeps)kortingen per klant toe te kennen en is niet verplicht dit aan derden te verklaren.
3.3 Eventuele prijsverhogingen worden door Wau Effect 1 maand voorafgaand genoegzaam aan de klant bekend gemaakt.
3.4 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om de nog lopende rittenkaart voor het reeds betaalde tarief volledig te benutten.
3.5 Bij een prijsverlaging vindt er geen restitutie plaats, maar zal het verschil verrekend worden bij het eventueel aanschaffen van een volgende rittenkaart door de klant.
3.6 Steeds de laatste versie van de prijslijst is geldend.

Artikel 4: BETALING
4.1 Betaling van hetgeen de klant aan Wau Effect verschuldigd is, dient vooraf te geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van Wau Effect of via een door Wau Effect aangemaakt betaalverzoek, tenzij tussen Wau Effect en de klant een andere wijze van voldoening is overeengekomen.
4.2 Een rittenkaart of door de klant besteld materiaal dient altijd in 1 termijn voldaan te worden, er is dus geen betaling in termijnen mogelijk.
4.3 Indien gewenst kan de klant om een factuur vragen. De factuur wordt gemaild of uitgeprint en dient binnen 7 dagen voldaan te worden. Na ontvangst van de betaling kan de klant over de rittenkaart of het besteld materiaal beschikken.
4.4 Zolang er geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden vervallen alle overeengekomen afspraken en verplichtingen en behoudt Wau Effect zich het recht de klant te weigeren deel te nemen aan lessen of trainingen.

Artikel 5: RITTENKAARTEN
5.1 Rittenkaarten kunnen gebruikt worden voor uitsluitend 1 soort training. Mocht de klant gebruik willen maken van meerdere soorten trainingen dan dient er door de klant een 2e of eventueel 3e rittenkaart aangeschaft te worden.
5.2 Er worden enkel ritten afgeschreven van de rittenkaart als de klant daadwerkelijk deel heeft genomen aan de les of training, mits er bij afwezigheid geen geldige afmelding aan vooraf is gegaan.
5.3 Er kan door de klant gebruik worden gemaakt van de rittenkaart zolang de geldigheidstermijn niet verlopen is en de rittenkaart nog niet vol is.
5.4 Indien de geldigheidstermijn van een rittenkaart verlopen is dient de klant een nieuwe aan te schaffen als de klant nog deel wil nemen aan de lessen of trainingen, ongeacht of de reeds aangeschafte rittenkaart niet volledig benut is.
5.5 Rittenkaarten zijn persoonsgebonden, overdragen aan een andere persoon is niet mogelijk. Bij uitzonderlijke gevallen te bespreken met Wau effect.

Artikel 6: AFMELDINGEN & VAKANTIES
6.1 De klant heeft de mogelijkheid zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les of training af te melden. In dit geval wordt er geen rit afgeschreven van de rittenkaart.
6.2 Indien de klant zich niet tijdig afmeldt behoudt Wau Effect zich het recht te beoordelen of er een geldige reden is en in overleg met de klant eventueel geen afschrijving van de rittenkaart te doen.
6.3 Afmeldingen kunnen uitsluitend persoonlijk mondeling gedaan worden, danwel telefonische, sms of via een bericht (WhatsApp)
6.4 Bij vakanties of ziekte loopt het lidmaatschap door en de gemiste trainingen komen te vervallen. In overleg met Wau Effect kan er anders worden besloten.
6.5 Bij vakanties langer dan 1 maand heeft de lid het recht het lidmaatschap voor de periode van de vakanties te bevriezen of over te dragen aan een ander. Dit gebeurt op voorhand in overleg met Wau Effect
6.6 Wau Effect heeft recht op 4 weken vakantie per kalender jaar. Dit wordt 1 maand van tevoren gecommuniceerd. Mits de klant het verlangt kan er door Wau Effect vervanging worden gezocht.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Sporten bij Wau Effect geschiedt volledig op eigen risico, eigen verantwoordelijkheid en eigen aansprakelijkheid. De klant is zich ervan bewust dat deelname aan bepaalde lessen en trainingen risico’s op blessures en of schade met zich mee kan brengen, gezien de aard van de soort les of training.
7.2 De klant is zich ervan bewust dat aangeleerde gevechtstechnieken bij toepassing buiten de sportruimte letsel kunnen toebrengen aan anderen. Het is niet geoorloofd de technieken buiten de beoefening tijdens de les of training de sportstudio te gebruiken, tenzij er sprake zou zijn van zelfverdediging of (stafrechtelijke) noodsituaties.
7.3 Wau Effect sluit elke aansprakelijkheid voor schade die de klant uit krachten van overeengekomen afspraken en /of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij de klant duidelijk kan aantonen dat die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Wau Effect.
7.4 De klant vrijwaart ter zake Wau Effect voor elke aanspraak voor geleden en /of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel. Een eventueel schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Wau Effect ter zake uitkeert en de klant doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.
7.5 Wau Effect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of ander eigendommen. De kleding lockers die gratis beschikbaar worden gesteld zijn niet geschikt voor waardevolle spullen. Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten.
7.6 Ieder lid dient zich aan de algemene voorwaarden te houden. Wau Effect behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de algemene voorwaarden of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

HUISREGELELEMENT Wau Effect:

  • Bij aankomst parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
  • Het is verplicht schone schoenen te dragen in de sportruimte. Schoenen waarop de klant buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
  • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het sporten. Dit voor zoveel mogelijke hygiëne voor u en anderen.
  • Bokshandschoenen en ander materiaal kan de klant eenmalig lenen, daarna dient het zelf aangeschaft te worden. Wau Effect kan dit op aanvraag voor de klant bestellen.
  • Het is niet toegestaan te roken of alcoholische dranken te nuttigen in de sportruimte.